Psihiatrična bolnišnica Ormož
E-pošta:
   Naslov Organizacija Ord. časi Čakalne dobe Naročanje Pravice bolnikov Hišni red  
line decor
 

Naše čakalne dobe 
 

Nacionalne čakalne dobe 
 


 


 

 

Organizacija \ Oddelki in službe: Finančno-računovodska služba

Finančno-računovodska služba v zavodu opravlja vse računovodske funkcije, ki so potrebne za neoporečno vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil v skladu s predpisi. Zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finančni uspešnosti poslovanja, o njegovem premoženjskem in finančnem stanju za notranje in zunanje uporabnike informacij.

Finančno-računovodska služba vodi naslednje poslovne knjige:

 1. glavno knjigo,
 2. dnevnik in
 3. pomožne knjige:
 4. blagajniško knjigo,
 5. knjigo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 6. analitično evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
 7. analitično evidenco materiala in nadomestnih delov,
 8. analitično evidenco drobnega inventarja,
 9. analitično evidenco plač in drugih prejemkov,
 10. knjigo izdanih in prejetih računov,
 11. analitično evidenco prejemkov in izdatkov,
 12. analitične evidence prihodkov in odhodkov,
 13. druge pomožne knjige.

Za organizacijo in vodenje finančno-računovodske službe je odgovoren vodja finančno-računovodske službe.

Zaposleni v finančno-računovodski službi:

VODJA FINAČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE

Mitja Meško, univ. dipl. ekon.
Telefon: 02 / 74 15 104
E-pošta: mitja.mesko@pb-ormoz.si

Dušanka Vesenjak,
finančni knjigovodja, knjigovodja kupcev, dobaviteljev
e-pošta:  dusanka.vesenjak@pb-ormoz.si
telefon: 02 / 74 15 195

Marija Hošnjak,
knjigovodstvo osebnih dohodkov, likvidatura
e-pošta:  marija.hosnjak@pb-ormoz.si
telefon: 02 / 74 15 197

Bojana Breznik,
obračun zdravstvenih storitev in evidenca javnih naročil
e-pošta: bojana.breznik@pb-ormoz.si
telefon:  02 / 74 15 196

Rolanda Kovačec,
blagajna, materialno knjigovodstvo
e-pošta:  blagajna@pb-ormoz.si
telefon: 02 / 74  15 199

Nataša Štebih,
nabava in skladiščna evidenca potrošnega materiala
e-pošta:  nabava@pb-ormoz.si
telefon: 02 / 74 15 196