Psihiatrična bolnišnica Ormož
E-pošta:
   Naslov Organizacija Ord. časi Čakalne dobe Naročanje Pravice bolnikov Hišni red  
line decor
 

Naše čakalne dobe 
 

Nacionalne čakalne dobe 
 


 


 

 

Pravice bolnikov

PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH PACIENTOV V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI ORMOŽ (IZVLEČEK)

S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti pacientov med hospitalnim in ambulantnim zdravljenjem. (1. člen)

Vsak posameznik ima ves čas trajanja zdravljenja v Psihiatrični bolnišnici Ormož pravico izvedeti diagnozo svoje bolezni in za obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja, razen, če lečeči zdravnik oceni, da bi to vplivalo negativno na potek zdravljenja. (3. člen)

Brez posameznikovega izrecnega soglasja ni mogoče opraviti nikakršnega medicinskega posega, razen v primerih, določenih z zakonom. (3. člen)

Posameznik je med samim postopkom zdravljenja dolžan ravnati po navodilih zdravstvenih delavcev in aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja. Posameznik je tudi dolžan navesti resnične podatke o svojem zdravstvenem stanju. (5. člen)

Vsak posameznik ima v času zdravljenja pravico do posvetovanja z ustreznimi specialisti znotraj Psihiatrične bolnišnice Ormož ter z ustreznimi specialisti v drugih zdravstvenih zavodih ali pri zasebnikih. Stroške posvetovanja krije posameznik sam, razen če zakon ali ta pravilnik določa drugače. (6. člen)

Vsak posameznik ima pravico, da kadarkoli zahteva premestitev v drug ustrezen zdravstveni zavod. Zahtevo poda pisno. Premestitev je mogoča le ob soglasju drugega zdravstvenega zavoda. (7. člen)
Pravica po prvem odstavku tega člena se lahko omeji v skladu z zakonom.

Vsak posameznik ima pravico, da se vnaprej seznani s stroški zdravstvenih storitev izven obveznega zdravstvenega zavarovanja. (8 člen)

Za zdravljenje posameznika v Psihiatrični bolnišnici Ormož praviloma odgovarja lečeči zdravnik. Ta praviloma opravi osnovni pregled, pripravi načrt diagnostike in zdravljenja posameznika ter posamezniku da navodila za nadaljnje zdravljenje. Lečeči zdravnik se pri posamezniku lahko med zdravljenjem večkrat zamenja, odvisno od potreb zdravljenja in zahtev notranje organiziranosti bolnišnice. (9. člen)

Vsak posameznik na zdravljenju v Psihiatrični bolnišnici Ormož ima svojega lečečega zdravnika. Njegovo ime mora biti vpisano v posameznikovi medicinski dokumentaciji. Posameznik in njegovi svojci morajo biti ves čas zdravljenja seznanjeni s tem, kdo je lečeči zdravnik. (10. člen)

Odgovornost zdravnikov za zdravljenje posameznika je opredeljena tako, da je za vsak trenutek posameznikovega zdravljenja in za vsak zdravstveni postopek vnaprej znan nosilec odgovornosti. (11. člen)

Posameznik ima ves čas trajanja postopka zdravljenja in po zaključenem zdravljenju pravico do vpogleda v celotno  medicinsko dokumentacijo, ki se nanaša nanj. Pravico se posamezniku lahko omeji, če lečeči zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na posameznikovo zdravstveno stanje. (14. člen)

Posameznik, kateremu se dovoli vpogled v njegovo lastno medicinsko dokumentacijo, ima pravico do izpisovanja podatkov iz medicinske dokumentacije v prisotnosti lečečega zdravnika. Psihiatrična bolnišnica Ormož lahko na željo posameznika fotokopira celotno medicinsko dokumentacijo in fotokopijo izroči posamezniku. Stroške fotokopiranja krije posameznik sam. (15. člen)

Posameznik ima pravico do vpogleda v medicinsko dokumentacijo na podlagi pisne zahteve. Lečeči zdravnik je dolžan posamezniku omogočiti vpogled v medicinsko dokumentacijo v roku 15 dni od prejema pisne zahteve. V enakem roku 15 dni je lečeči zdravnik dolžan posameznika obvestiti, zakaj in na kakšni podlagi mu vpogleda v medicinsko dokumentacijo ne dovoli. (16. člen)

Posameznik ima pravico, da od Psihiatrične bolnišnice Ormož pisno zahteva dopolnitev, popravek ali izbris podatkov iz njegove medicinske dokumentacije, če se ugotovi, da so podatki netočni, nepopolni ali neažurni, oziroma da so bili zbrani v nasprotju z zakonom. (19. člen)

Kakršnekoli podatke o posamezniku, njegovem zdravljenju ali zdravstvenem stanju se lahko posreduje le v skladu z zakonom. (22. člen)

Ob koncu tedna ima posameznik možnost, da gre na izhod, če njegovo zdravstveno stanje to dopušča. Izhod posamezniku odobri lečeči zdravnik na predlog terapevtske skupnosti ali posameznika. (23. člen)

Posameznik ima med zdravljenjem pravico do varstva osebnih podatkov. (24. člen)

V primeru kraj osebnih predmetov v času zdravljenja Psihiatrična bolnišnica Ormož ne odgovarja, razen v primerih, ko posameznik osebne predmete izroči v varstvo osebju Psihiatrične bolnišnice Ormož. (26. člen)

Osebje Psihiatrične bolnišnice Ormož lahko posamezniku med zdravljenjem odvzame nevarne predmete, v kolikor obstaja nevarnost, da bo z njimi ogrožena varnost ali zdravje posameznikov, osebja ali njihovega premoženja. (27. člen)

Na območju Psihiatrične bolnišnice Ormož je posameznikom in njihovim obiskovalcem prepovedano uživanje, vnašanje in hranjenje alkoholnih pijač, nelegalnih drog in zdravil, ki jih ni predpisal lečeči zdravnik. Znotraj stavb Psihiatrične bolnišnice Ormož je prepovedano kajenje, razen v za to določenih prostorih oz. na dvorišču. (28. člen)

Vsak posameznik, ki meni, da so mu kršene kakršnekoli pravice v zvezi z njegovim zdravljenjem v Psihiatrični bolnišnici Ormož, ima možnost pritožbe. (30. člen)

Pritožba v neformalni obliki se naslovi na lečečega zdravnika, ki mora o zadevi odločiti v roku 48 ur in o tem obvestiti posameznika. V kolikor v roku 48 ur posameznik odgovora ne dobi, oziroma z odgovorom ni zadovoljen, se lahko pritoži na vodjo oddelka, ki je prav tako dolžan o stvari odločiti v roku 48 ur in o tem obvestiti posameznika. (31. člen)

Pritožba v formalni obliki se lahko poda samo v pisni obliki. Vsebovati mora podatke o pritožniku (ime, priimek, naslov), naslovnika pritožbe, podatke o domnevni kršitvi (datum, čas, kraj in opis) in domnevnem kršitelju (ime in priimek oziroma druge podatke, ki so posamezniku na voljo), posameznikove pravice, datum in podpis posameznika. (32. člen)

Pritožbo v formalni obliki se praviloma naslovi na vodjo organizacijske enote Psihiatrične bolnišnice Ormož. Vodja organizacijske enote je dolžan na pritožbo pisno odgovoriti v roku 7 dni od prejema. Če se vsebina pritožbe nanaša na področje zdravstvene nege, jo posameznik lahko naslovi tudi na odgovorno sestro posamezne organizacijske enote, ki pa je dolžna na pritožbo odgovoriti v roku 7 dni od prejema pritožbe. (33. člen)

V kolikor posameznik z odločitvijo ni zadovoljen, lahko vloži pisno pritožbo na strokovnega direktorja Psihiatrične bolnišnice Ormož oziroma glavno sestro bolnišnice, ki sta dolžna o zahtevi odločiti v roku 8 dni od prejema pritožbe. (34. člen)

Kadar posameznik meni, da način zdravljenja ali uporabljene metode zdravljenja niso bile pravilne, lahko poda pritožbo v pisni obliki na Strokovni svet Psihiatrične bolnišnice Ormož. (35. člen)

Kadar posameznik meni, da so bile kršene njegove osnovne človekove pravice, način zdravljenja ali je šlo za neprimeren odnos zaposlenih, lahko naslovi pritožbo tudi na direktorico Psihiatrične bolnišnice Ormož, ki o pritožbi odloči v roku 8 dni od dne, ko je pritožbo prejela. Odločitev mora biti obrazložena. (36. člen)