Psihiatrična bolnišnica Ormož
E-pošta:
   Naslov Organizacija Ord. časi Čakalne dobe Naročanje Pravice bolnikov Hišni red  
line decor
 

Naše čakalne dobe 
 

Nacionalne čakalne dobe 
 


 


 

 

Hišni red

TEMELJNE DOLOČBE

Hišni red ni le na podlagi zakona izdan dokument določenega reda v bolnišnici, ampak je nosilec osnovnih elementov zdravljenja. Skrb za red in higieno v prostorih bolnišnice in njene ožje in širše okolice je skupna odgovornost osebja, bolnikov in obiskovalcev. Prav je, da smo med seboj prijazni, obzirni in spoštljivi. Upoštevanje pravil in dogovorov prispeva tudi k ugodnemu poteku zdravljenja.

 Hišni red določa:

 1. vzdrževanje reda in higiene,
 2. razmerje osebja do bolnikov in bolnikov do osebja,
 3. urnik dela na posameznem odseku,
 4. sprejem bolnika,
 5. čas obiskov,
 6. odnos delavcev in bolnikov do premoženja,
 7. verske obrede.

DOLOČBE ZA VZDRŽEVANJE REDA IN HIGIENE

V vseh prostorih bolnišnice in njene ožje in širše okolice morata vladati red in higiena.

Ni dovoljeno:

 1. odmetavanje raznih odpadkov skozi okno, po hodnikih, stopniščih … (odpadke je potrebno sproti odlagati v za to določene zbiralnike),
 2. uničevanje nasadov,
 3. prinašanje in uživanje alkoholnih pijač ter drugih psihoaktivnih snovi,
 4. igranje kart in ostalih hazardnih iger,
 5. kajenje v bolnišnici in ožji okolici (dovoljeno je samo v določenih prostorih),
 6. namerno uničevanje imetja,
 7. kričanje, preklinjanje, skratka neprimerno obnašanje.

Parkiranje na urejenem parkirišču je dovoljeno za zaposlene delavce, obiskovalce in ambulantne bolnike. Bolnikom v času zdravljenja v bolnišnici parkiranje avtomobilov na parkirišču ni dovoljeno.

Bolnikom in obiskovalcem je prepovedan vstop v vse delovne prostore in postopanje po drugih bolniških odsekih.

Vstop v »bolniško trgovino« je dovoljen ob določenem času.

V letnem in zimskem času traja nočni počitek od 22.00 do 7.00 ure.

Vhodna vrata se zaklepajo v zimskem času ob 19.00 uri, v letnem pa ob 22.00 uri.

Osebje mora svoje delo opravljati mirno in tiho. Dolžno je delati po navodilih nadrejenih.

Sestavni del zdravljenja so tudi izhodi, ki so praviloma preko sobote in nedelje. Na izhod vpliva poleg dolžine zdravljenja in bolezenskega procesa še: odnos do sobolnikov, osebja, aktivnosti na delovni terapiji, pri krožkih … Izhode dovoljuje terapevtska skupnost, izjemoma pa zdravnik.

MEDSEBOJNI ODNOSI

Medsebojno razumevanje in teamsko delo je osnova celotnemu delovanju bolnišnice.

Medsebojne žalitve, grožnje in neprimerno vedenje ni dopustno.

Bolniki in njihovi obiskovalci so dolžni upoštevati zahteve osebja, če so le-ta v skladu z določili hišnega reda.

Osebje mora imeti enak in human odnos do vseh bolnikov.

Osebju je prepovedano sprejemati podkupnino ali napitnino v kakršnikoli obliki.

Intimnosti z bolniki niso dovoljene.

Če bolnik smatra, da je v bolnišnici proti svoji volji in se mu krati svoboda, ima pravico, da se pisno pritoži na Temeljno sodišče Maribor, Enota v Ormožu. Pritožba mora vsebovati naslov, datum, razlog pritožbe in podpis bolnika/ice. Vodstvo zavoda se zavezuje, da bo pritožbo posredovalo na ustrezen naslov.

V kolikor bolnik/ica smatra, da je odnos osebja glede na obstoječe predpise nepravilen, ima pravico do pritožbe na viziti, na TS, lahko se pritoži lečečemu zdravniku, vodji odseka, odgovorni sestri na odseku, glavni sestri, strokovnemu direktorju ali direktorju/ici.

Pritoži pa se lahko tudi pisno in pritožbo odda v za to določen nabiralnik.

URNIK DELA NA POSAMEZNEM ODSEKU

Okvirni red:

 • ob 7.00 vstajanje bolnikov,
 • od 7.00 do 7.30 jutranja telovadba in umivanje,
 • od 07.30 do 8.30 zajtrk in delitev zdravil,
 • od 8.30 do 10.00 vizita, terapevtska skupnost, skupinski sestanki,
 • od 10.00 do 13.00 delovna terapija,
 • od 13.00 do 13.30 kosilo,
 • od 13.30 do 18.45 rekreacija (muziko-terapija, dramski krožek, šahovski krožek, pevski krožek, namizni tenis),
 • ob 16.00 popoldanska malica,
 • od 18.45 do 19.00 večerja,
 • od 19.00 do 20.00 gledanje TV dnevnika,
 • od 20.00 do 21.00 osebna higiena,
 • ob 21.00 delitev zdravil,
 • od 22.00 do 7.00 počitek.

SPREJEM BOLNIKA

Bolnike sprejemata dežurni zdravnik in dežurna sestra. Prednost imajo težji bolniki.

Ob sprejemu na varovani oddelek dobi bolnik bolniško perilo, svoje perilo in obutev pa mora oddali proti reverzu. Razen bolnika ali njegovega spremljevalca podpišeta reverz še dve medicinski sestri.
Na odprtem odseku je po dogovoru z zdravnikom zaželeno, da ima bolnik svojo obleko. Za pranje osebnega perila poskrbijo bolniki sami, oziroma njihovi svojci.

Bolnik mora oddati tudi vse predmete, za katere smatramo, da niso potrebni na varovanem odseku, oziroma da so lahko nevarni.

Za denar in dragocenosti odgovarjamo le, če smo jih sprejeli proti reverzu, oziroma če jih deponiramo v blagajni zavoda.

Bolnik naj ima s seboj predmete za osebno higieno.

OBISKI PRI BOLNIKIH

Obiski so dovoljeni ob delavnikih (razen srede) od 16.00 do 17.00 ure, ob sredah, nedeljah in praznikih pa od 14.00 do 16.00 ure.

Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov lahko dobijo svojci vsako sredo od 13.00 do 16.00 ure pri lečečem zdravniku. Po telefonu informacij ne dajemo.

V primeru, ko je zaradi zdravstvenega stanja bolnika obisk nezaželen, ga lahko lečeči zdravnik ali pristojni dežurni zdravnik omeji ali prepove.

V izjemnih primerih lahko lečeči ali dežurni zdravnik dovoli izredne obiske. Obiski v bolniških sobah so dovoljeni le težjim bolnikom.

Prinašanje hrane ni zaželeno, razen kakšnega priboljška.

VERSKI OBREDI

V kletnih prostorih bolnišnice imamo kapelo, kjer je vsak ponedeljek ob 16.00 uri sveta maša. Na vašo željo, po posvetu z zdravnikom, lahko medicinska sestra ali socialna delavka poskrbi za obisk duhovnika v bolniški sobi.