Psihiatrična bolnišnica Ormož
Telefaks: 02/7415-147
E-pošta:
   Naslov Organizacija Ord. časi Čakalne dobe Naročanje Pravice bolnikov Hišni red  
line decor
 

Naše čakalne dobe 
 

Nacionalne čakalne dobe 
 


 

 

Zgodovina bolnišnice

Zgradba psihiatrične bolnišnice stoji na zahodnem robu mesta Ormož. Zgradil jo je nemški viteški križniški red leta 1898. Od ustanovitve pa do leta 1948 je delovala kot splošna bolnišnica. Imela je kirurški, interni, ginekološki, ortopedski oddelek, splošne ambulante, po letu 1945 pa tudi porodnišnico.

Bolnišnica je slovela kot vzorno urejena medicinska ustanova. V njej pa so delovale redovnice križniškega reda, ki so zaradi svoje humanosti in žrtvovanja  postale pojem humanosti med ljudstvom. Konec aprila 1948 je vlada Ljudske republike Slovenije Splošno bolnišnico v Ormožu zaprla, jo preuredila in preimenovala v Bolnišnico za TBC in pljučne bolezni. Bolnišnica je bila opremljena s takrat najsodobnejšimi sredstvi za zdravljenje pljučnih boleznih. Imela je tudi zobno ambulanto in organizirano delovno terapijo. Bolniki so se v času zdravljenja učili raznih obrti, zlasti pletarstva in šiviljstva. Njihove izdelke pa so prodajale razne ormoške trgovine.

V prvi polovici prejšnjega stoletja je upadlo število bolnikov obolelih za jetiko. Pokazala pa se je potreba po psihiatrični bolnišnici. Na pobudo Sekretariata za zdravstvo je bila ormoška TBC bolnišnica preusmerjena v psihiatrično. 1. oktobra 1966 je bil ustanovljen psihiatrični oddelek kot sestavni del ptujske bolnišnice. Namen bolnišnice je bil, da nudi psihiatrično oskrbo in zdravljenje prebivalcem ožjega ormoškega in ptujskega območja, dela bistriškega in gornjeradgonskega območja, Ljutomera z okolico in Prekmurja.

Psihiatrični oddelek je bil ustanovljen s 120 posteljami, leta 1969 se je število postelj zaradi potreb povečalo na 140, 1972 na 150 in leta 1973 na 160 postelj.

Leta 1979 je prišlo do združitve ptujsko-ormoškega zdravstva v Zdravstveni center Ptuj – Ormož, TOZD Psihiatrični oddelek. 10. marca 1988 je dobil ime Zdravstveni center dr. Jožeta Potrča Ormož - Ptuj, TOZD Psihiatrija Ormož. Začetek samostojnosti ormoške bolnišnice in izločitev TOZD-a  iz ZC se je pričela s 27. septembrom 1990, ko je nastala Psihiatrična bolnišnica Ormož, ki se je 10. aprila 1996 organizirala v skladu z Zakonom o javnih zavodih v javni zavod Psihiatrična bolnišnica Ormož.

Že ob ustanovitvi JZ Psihiatrične bolnišnice Ormož, smo med dolgoročne cilje zapisali, da želimo postati uspešna bolnišnica, tako na strokovnem, kakor tudi na poslovnem področju in nuditi kvalitetne psihiatrične zdravstvene storitve za prebivalce severovzhodne Slovenije.

Za realizacijo teh ciljev pa je bilo potrebno ustvariti določene pogoje. Mednje sodijo vsekakor ustrezni bivalni pogoji za bolnike, ustrezni delovni pogoji za zaposlene in pa seveda ustrezno število visoko strokovno izobraženega kadra.

Največji problem v bolnišnici so bili vsekakor slabi higienski pogoji (na 25-30 bolnikov 1 kopalna kad, 2 WC-ja…), prenatrpane sobe (8-10 postelj), pomanjkanje funkcionalnih prostorov, ambulant, prostorov za skupinsko delo … Bolnišnica je bila tudi brez osebnega dvigala. Bolnike, perilo, material je moralo osebje nositi po stopnicah … Tako izhaja že od ustanovitve naš dolgoročni cilj – ustvariti višji standard duševnemu bolniku in izboljšati delovne pogoje zaposlenim. Kar nekaj časa je poteklo od ideje, do izdelave celotne projektne dokumentacije za izgradnjo ormoške bolnišnice. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se odločili za fazno izgradnjo bolnišnice.

V letu 1998 smo postavili temeljni kamen za Rekonstrukcijo in obnovo Psihiatrične bolnišnice Ormož.

Aprila leta 2000 smo končali s Prvo A in Prvo B fazo, opravili tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje. Pridobili smo 3.267 m2 nove površine oziroma nov prizidek k obstoječi bolnišnici. Nove prostore smo tudi na novo opremili. V prizidku smo pridobili: ambulantne prostore, laboratorij, EEG ambulanto, prostore za zdravstveno administracijo, bolniške sobe z ustreznimi sanitarnimi prostori, funkcionalne prostore, prostore za skupinsko delo, pralnico, garderobe uslužbencev, telovadnico in kapelico. Pomembna pridobitev pa je bila tudi ureditev novega parkirišča in ureditev okolice bolnišnice.

V letu 2002 pa nam je uspelo s pričetkom II. faze izgradnje bolnišnice  - z adaptacijo stare zgradbe bolnišnice. Tudi II. fazo – adaptacijo stare zgradbe smo  razdelili na več podfaz. Pričeli smo v pritličju z adaptacijo bivšega diagnostičnega trakta, ženskega sprejemnega oddelka, ženskega odprtega oddelka, nadaljevali smo v I. nadstropju z adaptacijo moškega sprejemnega oddelka. S to fazo adaptacije smo zaključili v letu 2003. Prostore smo tudi na novo opremili. Na novo pa smo uredili tudi celotno kanalizacijo za bolnišnico in se priključili tudi na čistilno napravo, katero smo tudi sofinancirali.

V letu 2004 smo adaptirali Moški odprti odsek, Odsek za zdravljenje bolezni odvisnosti, uredili pa smo tudi okolico na južni strani bolnišnice.

V letu 2005 smo menjali streho, žlebe in obnovili fasado na stari zgradbi bolnišnice. Na novo smo postavili tudi ograjo na južni strani bolnišnice.